Skip to main content

SALGSBETINGELSER

Kjøpsvilkår (salgsbetingelser) for Nydli

Parter
Selger: Nydli
Kontaktadresse: Nycoveien 6, 0483 Oslo
E-post: post@nydli.no
Organisasjonsnummer: 929 578 139
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Bestilling

Når kjøper har fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse. I bekreftelsen finner kjøper informasjon om produkt(er), pris, betalingsmetode og leveringsadresse.
Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen skal kjøper ta kontakt med selger.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er i norske kroner (NOK) og ekskluderer merverdiavgift.
Når kjøper har fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse. I bekreftelsen finner kjøper informasjon om produkt(er), pris og betalingsmetode.

Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen skal kjøper ta kontakt med selger.

Abonnement

Abonnemenstjenestene omfatter drift og vedlikehold av nettsider. Månedsprisen betales på forskudd. Det er ingen bindingstid og kjøper kan når som helst si opp avtalen og vil da ikke bli belastet for flere måneder. Eventuelle endringer i abonnementsløsning vil bli varslet på forhånd og kjøper står fritt til å fortsette eller si opp avtalen.

Levering

Selgers standard leveransetid er 1-2 uker. Ved forsinket leveranse, (uten at selger har opplyst om lengre leveransetid) kan kjøper ta kontakt.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, og om kjøperen er fornøyd med resultatet. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren for reklamasjon.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to retteforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Betaling

Kjøpesummen kan etter kjøpers eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard eller Vipps.

Forbehold

Selger reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Dersom oppsett av nettsiden ikke blir godkjent av kunde innen 15 arbeidstimer, om ikke annet er spesifisert, har selger mulighet til å avlyse avtalen. Kunden får refundert hele beløpet.

Selger kan frasi oppdrag umiddelbart dersom selger ser at nettsiden ikke kan settes opp innen 15 timer.

Maks antall undersider for ny bestilling er 5 stk, dersom ikke annet er avtalt.

Integrasjoner til tredjepartsleverandører er ikke inkludert i standardpakkene, men kan avtales mellom kjøper og selger.

Kun ett språk er inkludert.

For nettbutikker legger selger inn opp til 10 produkter og viser kjøper hvordan de selv kan legge inn eventuelle flere produkter. Selger etter opp produktkategorier, maks 25 stk.

Selger betaler for registrering av domene, årsavgift betales av kunde.